Re-integratie betekent letterlijk 'weer laten functioneren'. Het traject van terugkeren naar werk na een periode van werkloosheid of ziek zijn.

Een AG uitkering is de verzamelnaam voor arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hieronder vallen WGA, WIA, WAO, Wajong en WAZ.
WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
WAO betekent Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn. Vanaf 2005 is de WIA hiervoor in de plaats gekomen.
WIA is de afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Dit is de uitkering die je kunt aanvragen als je langer dan 2 jaar ziek bent en niet of minder kunt werken. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA en de IVA uitkering.
IVA betekent Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en volledig arbeidsongeschikt bent verklaard.
Wanneer je door een ziekte of handicap alleen met hulp of begeleiding kunt werken.
De Participatiewet heeft als doel om meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk te krijgen. De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en een groot deel van de Wajong.
Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Wajong is een inkomensvoorziening voor jongeren die voor hun 18e of tijdens een studie (voor hun 30e) een ziekte of handicap hebben (gekregen) en door deze ziekte of handicap nu en in de toekomst niet of slechts beperkt kunnen werken.
Een 1e spoor re-integratietraject is een wettelijke verplichting (geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter) en heeft als doel het begeleiden van een medewerker bij het terugkeren naar de huidige werkgever. Is het niet mogelijk om de huidige functie te hervatten, dan wordt er gekeken naar een andere functie binnen het huidige bedrijf.
Een 2e spoor re-integratietraject is wettelijke verplichting (geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter) en heeft betrekking op de periode waarin een werknemer wordt begeleid bij het vinden van passend, betaald werk bij een andere organisatie. Wanneer iemand na uitval door ziekte niet meer kan terugkeren in de huidige of een andere functie bij de werkgever. De begeleiding gebeurt door een deskundige re-integratiecoach.
Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze banen gaan creëren bij een “gewone” werkgever voor mensen met een ziekte of handicap. Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen bij in het bedrijfsleven. En 25.000 extra banen bij de overheid. Dit heet de banenafspraak.
Een indicatie banenafspraak s een verklaring die je kunt krijgen als je door een ziekte of handicap niet het minimumloon kunt verdienen. Heb je een Indicatie banenafspraak? Dan wordt je opgenomen in het doelgroepregister. Je hebt dan meer kans op werk want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen of te houden.
Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Het UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.
Een jobcoach is een persoonlijke begeleider van een werknemer met een langdurige ziekte of handicap. Een jobcoach is een voorziening die wordt toegekend door de UWV of gemeente, bedoeld om mensen te ondersteunen bij het vinden van passend werk en begeleidt mensen op de werkvloer. De jobcoach dient altijd werkzaam te zijn bij een door het UWV erkende jobcoach organisatie, zoals Werkconnectie.
Modulaire re-integratiedienst van het UWV. Deze dienst is erop gericht om iemand te ondersteunen die door ingrijpende gebeurtenissen de grip op het leven is kwijtgeraakt weer stap voor stap activiteiten te ondernemen buitenshuis, contact met andere mensen te maken. Werkconnectie heeft veel ervaring met deze dienstverlening van het UWV.
Modulaire re-integratiedienst van het UWV. Deze dienst is erop gericht om de fysieke en psychische weerbaarheid van iemand die langdurig uit het arbeidsproces is geweest, te vergroten. Hulp bieden om weer contacten te leggen, een daginvulling te vinden en een sociaal netwerk op te bouwen. Werkconnectie heeft als erkend partner van het UWV veel ervaring met deze dienstverlening.
Re-integratiedienst van het UWV. Deze dienst is erop gericht om iemand die nog niet kan werken te helpen om geschikt te worden voor werk en eventueel noodzakelijke scholing te volgen. Werkconnectie heeft veel ervaring met het begeleiden van mensen in een Werkfit traject.
Re-integratiedienst van het UWV. Deze dienst helpt iemand die (weer) kan werken om passend werk te vinden of als zelfstandig ondernemer te starten. Werkconnectie heeft als erkend partner van het UWV veel ervaring met Naar Werk trajecten.
Re-integratiedienst van het UWV. Scholing kan een onderdeel zijn van re-integratie. Deze dienst is erop gericht om iemand met behulp van een opleiding of training vaardigheden te leren die nodig zijn voor een (ander) beroep of functie. Hiermee moet wel zicht zijn op een baan. Werkconnectie heeft veel ervaring met het begeleiding van mensen bij scholing.
In een outplacementtraject worden met ontslag bedreigde werknemers door een coach geholpen bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een eigen onderneming. Een coach begeleidt je naar een nieuwe carrière buiten je huidige werkkring. Werkconnectie is een ervaren partner bij 2e spoor re-integratie of outplacementtrajecten en beschikt over een groot werkgeversnetwerk.
Werken met behoud van uitkering voor een periode van maximaal 2 maanden om te bekijken of de medewerker geschikt is voor de functie.
De Wet verbetering Poortwachter is ontwikkeld om het langdurig verzuim terug te dringen want hoe langer je ziek thuis bent, des te lastiger het wordt om het werk weer op te pakken. De wet is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk weer terug te laten keren naar de werkvloer. In de wet zijn een aantal verplichte stappen vastgelegd die een werkgever en werknemer bij ziekte en re-integratie in de eerste twee jaren moeten doorlopen.
Bij loondispensatie betaalt de werkgever voor een periode van maximaal 5 jaar minder loon aan een werknemer omdat hij vanwege zijn beperking minder aankan dan de andere werknemers. Het UWV vult het loon aan tot maximaal het bedrag dat de medewerker ontving voor hij bij deze werkgever ging werken. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor mensen die een Wajong-uitkering hebben.
Wanneer een werkgever iemand met een arbeidsbeperking - afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt (uit de doelgroep van de Banenafspraak ?) kan bij de gemeente loonkostensubsidie worden aangevraagd. De loonkostensubsidie compenseert de verminderde productiviteit van de werknemer. Wanneer de s de werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen, wordt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon vergoed.
Het loonkostenvoordeel is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. De LKV is in de plaats gekomen voor premiekortingen op werknemersverzekeringen.
Wanneer iemand met een handicap, ziekteverleden, na een periode van langdurige werkloosheid of is opgenomen in het doelgroepregister weer gaat werken, dan kan de no-riskpolis van toepassing zijn.. Dat houdt in dat het UWV aan de werkgever een Ziektewet-uitkering betaalt wanneer iemand door ziekte (weer) uitvalt. De werkgever hoeft dan een groot deel van het loon niet zelf te betalen. De no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar.
Voor mensen met een arbeidsbeperking die begeleiding en aanpassingen nodig hebben op de werkplek om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving.

Staat uw vraag hier niet tussen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op: