Privacyreglement

Datum:           01-01-2023

Plaats:            Gorinchem

Code:                   2.2.1

Artikel 13 Bescherming van Persoonsgegevens

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 (Geheimhouding) van de Algemene
  Inkoopvoorwaarden geldt ten aanzien van de privacybescherming het bepaalde in dit artikel.
 2. Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke en Werkconnectie BV is verwerker als bedoeld in
  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG).
 3. Werkconnectie BV verwerkt de persoonsgegevens die hij in het kader van de uitvoering van deze
  Raamovereenkomst ter beschikking krijgt, uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke
  instructies van Opdrachtgever conform het bepaalde in de Raamovereenkomst, behoudens
  wettelijke voorschriften die op Werkconnectie BV van toepassing zijn.
 4. Werkconnectie BV garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet- en
  regelgeving betreffende het verwerken van persoonsgegevens.
 5. Werkconnectie BV schakelt voor de verwerking van de persoonsgegevens geen subverwerker in
  dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Werkconnectie BV legt aan de
  door hem ingeschakelde subverwerker bij overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake
  gegevensbescherming op als die welke in de Raamovereenkomst aan Werkconnectie BV worden
  opgelegd. Opdrachtgever kan aan een toestemming verdere voorwaarden verbinden.
 6. Werkconnectie BV verwerkt ten behoeve van de klant, voor wie hij een opdracht tot het opstellen
  van een Re-integratieplan, dan wel een Inkooporder heeft ontvangen ten behoeve van de dienst het 'Modulaire Re-integratiediensten' van de klant, de volgende soorten van persoonsgegevens vast: a. identificerende en contactgegevens (zoals NAW-gegevens) van de klant b. gegevens van de klantover de belastbaarheid c. gegevens van de klant m.b.t. de uitkeringsverhouding d. gegevens van de klant over opleiding, werkervaring, vaardigheden en competenties e. gegevens van de klant over de aanwezige belemmeringen voor werk f. gegevens van de klant over de visie van de klant op re-integratie 'Modulaire Reintegratiediensten' g. gegevens van Werkconnectie BV over de In te zetten activiteiten en interventies h. gegevens van Werkconnectie BV over de voortgang en het resultaat van de ingezette dienst i. contactgegevens van werkgevers en van opdrachtgever.
 7. Werkconnectie BV zal alle informatie over klanten en werkgevers die hij In het kader van de
  uitvoering van deze Raamovereenkomst verkrijgt, strikt vertrouwelijk behandelen en op generlei
  wijze aan derden bekend maken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van derechter Werkconnectie BV tot bekendmaking verplicht. Indien Werkconnectie BV op grond van een wettelijk voorschrift Paraaf Opdrachtgever Paraaf Werkconnectie BV of uitspraak van de rechter Persoonsgegevens aan derden dient te verstrekken, informeert hij opdrachtgever onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking
 8. De op de klanten en werkgevers betrekking hebbende gegevens worden door Werkconnectie BV uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst.
 9. Werkconnectie BV garandeert de toepassing van alle overeenkomstig artikel 32 AVG vereiste maatregelen ter beveiliging van de (persoons)gegevens van klanten, werkgevers en andere betrokkenen opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de klanten, werkgevers en andere betrokkenen is gewaarborgd. Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan dwingen tot het treffen van aanvullende maatregelen. Werkconnectie BV zal gehoor geven aan door opdrachtgever opgelegde aanvullende maatregelen met betrekking tot de beveiliging van (persoons)gegevens.
 10. Werkconnectie BV zal een ieder die bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Re-integratiediensten betrokken is, verplichten de bepalingen in dit artikel na te leven.
 11. Werkconnectie BV draagt er zorg voor dat een ieder die bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Re-integratiediensten betrokken is, een gedagtekende geheimhoudingsverklaring tekent. Deze geheimhoudingsverklaringen kunnen desgewenst worden ingezien door opdrachtgever en zullen op eerste verzoek van opdrachtgever worden overlegd.
 12. Werkconnectie BV bewaart de tot de persoon van de klant en de werkgever te herleiden gegevens, data en/of resultaten niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de individuele opdracht en alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, en zal deze gegevens, data en/of resultaten daarna vernietigen. Werkconnectie BV zal op verzoek van opdrachtgever een verklaring van een onafhankelijke derde overleggen waaruit blijkt dat de vernietiging heeft plaatsgevonden.
 13. Werkconnectie BV beschermt de persoonlijke levenssfeer van de klanten overeenkomstig een reglement dat aan die personen wordt overlegd. Op eerste verzoek wordt het reglement ook aan opdrachtgever overlegd.
 14. Werkconnectie BV verstrekt op verzoek aan opdrachtgever een schriftelijk oordeel van een accountant of een gelijkwaardige deskundige over de verwerking van informatie en de genomen maatregelen ter beveiliging van informatie door Werkconnectie BV. Werkconnectie BV stelt voorts alle informatie ter beschikking aan opdrachtgever die voor opdrachtgever nodig is om de nakoming van de in artikel 28 AVG neergelegde verplichtingen aan te tonen en maakt audits, waaronder inspecties door opdrachtgever of een door opdrachtgever gemachtigde controleur mogelijk en verleent alle daartoe benodigde medewerking.
 15. Werkconnectie BV stelt opdrachtgever onverwijld en uit eigen beweging in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 33 lid 1 AVG (meldplicht datalekken) conform de 'Procedure melden beveiligingsincident door verwerker'.
 16. Werkconnectie BV stelt opdrachtgever te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder waar het betreft de rechten van betrokkenen, zoals - maar niet beperkt tot - een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet.