Gedragscode

Datum:           01-01-2023

Plaats:            Gorinchem

Deze gedragscode is gebaseerd op het Europees Sociaal Handvest, de ILO-verklaring juni 1998, ILO-verdrag 169 en de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling 1992, de OESO-richtlijnen voor internationale ondernemingen, de VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken 2007.

Werkconnectie BV erkent de fundamentele beginselen van de mensenrechten zoals beschreven in de Universele Verklaring Rechten van de Mens (Verenigde  Naties 1948). Daarnaast is de gedragscode gebaseerd op de waarde waaraan Werkconnectie BV hechten.

 

1.      Mensenrechten

Mensenrechten, zijn rechten die overal, altijd en voor iedereen gelden, De volgende punten hieruit zijn met name van belang:

 

1.1   Gelijke behandeling

Werkconnectie BV garandeert dat zij hun werknemers en klanten gelijk behandelen. Er wordt niet gediscrimineerd op grond van ras, religie, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, geslacht, identiteit of expressie, burgerlijke stand, zwangerschap, politieke overtuiging of handicap, noch op enige andere grond. Maatregelen om ongelijkheid van kwetsbare groepen te verminderen worden verwelkomd.

 

1.2   Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen

Werkconnectie BV respecteert de rechten van medewerkers en klanten op vrijheid van vereniging. Tevens hebben medewerkers en klanten het recht om deel te neme in (collectieve) onderhandelingen gericht op het bereiken van overeenstemming over arbeidsvoorwaarden.

 

1.3   Kinderarbeid

Werkconnectie BV laat zich niet in met kinderarbeid. Onder kind wordt in dit verband verstaan iedere persoon die werkzaam is onder de leeftijd van 15 jaar. Mocht de minimum leeftijd voor de werkgelegenheid in het land waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd een hogere leeftijd voorschrijven dan gaan wij er vanuit dat de wet gevolgd wordt. Kinderen behoren niet tot werknemers en kinderen worden niet ingezet in gevaarlijk werk en vormen van slavernij. Alle internationale wet- en regelgeving die van toepassing is op kinderarbeid wordt gerespecteerd. Legitieme stageprogramma’s worden gewaardeerd.

 

1.4   Gedwongen of verplichte arbeid

Werkconnectie BV garandeert dat arbeid door werknemers en klanten berust op vrijwillige afspraak en dat er geen gedwongen arbeid plaats vindt. Werkconnectie BV verplicht medewerkers en klanten nooit om door de overheid uitgegeven identificatiepapieren, paspoorten of werkgevergunningen af te staan als voorwaarde voor werk.

 

1.5   Rechten inheems bevolking

Werkconnectie BV garandeert inheems volken met respect te behandelen en ze op geen enkel vlak uit te buiten. Dit houdt in ieder geval in dat de gewoonte en rechten van inheemse bevolking niet worden gehinderd en dat door Werkconnectie vrijwillig en volledige toestemming, van de betreffende overheid en van de inheemse bevolking is verkregen voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten in de proximiteit van de inheemse bevolking.

 

1.6   Arbeidsomstandigheden

Werkconnectie BV ziet er op toe:

-        dat alle werkomstandigheden van medewerkers en klanten, inclusief compensatie, arbeidstijd, vrije dagen, verlof en vakantie in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetten en voorschriften, cao-bepalingen en industrienormen;

-        dat een veilige en gezonde werkplek beschikbaar is voor medewerkers en klanten. Alle medewerkers en klanten hebben toegang toe relevante gezondheids- en veiligheidsinformatie, training en uitrusting.

 

1.7   Persoonsgegevens

Werkconnectie BV houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in zake de bescherming van persoonsgegevens en gebruikt informatie die via de relatie met de UWV verkregen is alleen voor het doel dat voor ons is gedefinieerd (zie privacy reglement Werkconnectie BV).

 

2.      Milieu

Werkconnectie BV zet zich in voor het beschermen en verbeteren van het milieu. Werkconnectie BV voldoet minimaal aan alle toepasselijke milieuwetten, regelgeving en normen, zoals eisen ten aanzien van chemische stoffen en afvalbeheer en verwijdering, recycling, industrieel afvalwater behandeling en lozing, uitstoot in de lucht, milieuvergunningen en milieurapportage.

Werkconnectie:

-        Beperkt het gebruik van grondstoffen en afval en ziet er op toe producten zoveel mogelijk te hergebruiken, retour te nemen, recyclen dan wel op andere wijze milieuvriendelijke af te voeren;

-        Helpt de biodiversiteit te verbeteren;

-        Streeft er naar de CO2-footprint van bedrijfsprocessen, producten en diensten in kaart te hebben en deze zo laag mogelijk te maken, bij voorkeur met behulp van een milieumanagementsysteem of door een certificering te hanteren om de milieuprestaties van het bedrijf inzichtelijk te maken en te verbeteren.

 

3.      Zakelijke integriteit

Werkconnectie BV werkt op respectvolle, transparante en verantwoorde wijze samen met zijn medewerkers en klanten. Werkconnectie BV doet zaken in overeenstemming met de hoogste ethische normen en voldoet strikt aan alle wet- en regelgeving op het gebied van omkoping, corruptie en verboden handelspraktijken. Werkconnectie BV laat zich niet in met betaling ter beïnvloeding van besluitvorming of het verwerven dan wel behalen of behouden van voordelen.

 

4.      Communicatie

Werkconnectie BV zorgt er voor dat de gedragscodes en ander relevante informatie beschikbaar is voor werknemers, klanten en opdrachtgevers. Werkconnectie BV zal waar redelijk mogelijk is informatie verschaffen over het aantoonbaar hanteren van de gedragscodes.

 

5.      Transparantie en naleving

Werkconnectie BV geeft zo veel mogelijk openheid van zaken en documenten dat aan de gedragscodes word voldaan een geeft op verzoek toegang tot deze documenten.

 

Het naleven van de bovenstaande gedragscodes wordt jaarlijks geëvalueerd door de directie en medewerkers van Werkconnectie BV. De evaluatie wordt gedocumenteerd en op verzoek wordt toegang gegeven tot deze documentatie. Indien noodzakelijk stelt Werkconnectie BV een verbeterplan op ten behoeve van het naleven van de gedragscodes.